Diagnosi sobre les forests de propietat municipal no catalogades d’utilitat pública

A partir d’una diagnosi efectuada per ELFOCAT s’ha detectat una important manca de regularització en les estadístiques oficials, de les forests de propietat municipal, que poden suposar, en alguna demarcació, fins un augment del 43% en les superfícies de propietat local conegudes.

Resum: les forests municipals no declarades d’UP a les estadístiques oficials